Start
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Targu
Szkolny Dzień Matematyki Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Bryniarska   
wtorek, 15 kwietnia 2014 14:39

Któż nie lubi zgadywanek, łamigłówek i wyzwań?  A do tego jeszcze wesołe współzawodnictwo i potyczki z kolegami.

11 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Matematyki pod hasłem " Wkręć się w matmę ", który zorganizowali

nauczyciele matematyki p. Elżbieta Bryniarska i p. Łukasz Skowron.

Klasy IV - VI  miały okazję sprawdzić się i rywalizować w różnych konkurencjach, miedzy innymi :

  • Mistrz wiedzy matematycznej
  • Mistrz rewelacyjnej pamięci - liczba Pi
  • Mistrz wyobraźni – układanie tangramów
  • Mistrz kalamburów
  • Mistrz logicznego myślenia - kwadraty magiczne.

Najlepsi matematycy z  klas IV – VI walczyli w konkursie "Jeden z sześciu" o tytuł „Szkolnego Mistrza Matematyki”

odpowiadając na wylosowane pytania. Do II rundy przeszły trzy najlepsze osoby.

Szkolnym Mistrzem Matematyki został uczeń Maciej Krauzowicz z kl. VI b, II miejsce zajął Damian Jankowski

z kl. V b , a III miejsce zdobyła Swietłana Dąbrowska z kl. V a.

Przedstawiciele klas najlepsi w poszczególnych konkurencjach otrzymali nagrody i dyplomy.

Każda klasa IV– VI otrzymała także punkty za rozwiązanie "Szyfromatu" oraz plakat „Projekt okładki podręcznika

do matematyki”. Najładniejszy plakat wykonały dziewczęta z klasy IV b.

Wszystkie konkurencje były punktowane, punkty dodawane, aby w finale wybrać najlepszą klasę – Mistrza Matematyki.

W kategorii klas I m-ce zdobyła klasa VI b, II m-ce klasa V b, a III m-ce klasa VI a.


Udało nam się "wkręcić w matmę" i udowodnić, że matematyka to nie tylko żmudne rachunki i skomplikowane wzory,

ale to także świetna zabawa!!

 

Poprawiony: wtorek, 15 kwietnia 2014 15:29
 
Zabawa karnawałowa klas młodszych Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Bryniarska   
środa, 05 marca 2014 22:19

W "Tłusty czwartek" - 27 lutego - odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa klas 0-3. Dzieci poprzebierane w pomysłowe stroje świetnie się bawiły pod opieką swoich wychowawców. Aby tradycji stało się zadość były także pyszne pączki. Szkoda, że taki czwartek jest tylko raz w roku....

Miłego oglądania zdjęć

Poprawiony: środa, 05 marca 2014 22:23
 
Rekrutacja do kl. "0" kl. I Drukuj Email
Wpisany przez Dyr. - mgr Ewa Łapsa   
piątek, 21 lutego 2014 14:48

 

Informacja Naczelnika Wydziału Oświaty

w sprawie nowych zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Informuję niniejszym, iż począwszy od roku szkolnego 2014/2015 będą obowiązywać nowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zasady te są wynikiem wejścia w życie z dniem 18 stycznia 2014r. przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. w  sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z  2014r. poz.7).

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty skupia się na trzech podstawowych zagadnieniach:

  1. Kryteriach rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek w tym wskazaniu grup kandydatów o  szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację osobistą, rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia.
  2. Zasadach prowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w szczególności wskazaniu hierarchii poszczególnych kryteriów.
  3. Procedurach przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedurze odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznych przedszkoli publicznych innych form wychowania przedszkolnego ,publicznych szkół i placówek oraz zasad ujawniania i  przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do I klas szkół podstawowych i I klas gimnazjów na dany rok szkolny rozpoczyna się pod warunkiem, iż w danej placówce oświatowej występują wolne miejsca.

Rekrutacji nie podlegają dzieci przyjęte już do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci co do których z mocy prawa ciąży obowiązek nauki w klasie I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum –ale wyłącznie pod warunkiem, iż będą ten obowiązek wykonywać w szkole w granicach obwodu szkolnego w którym zamieszkują.

Na rodzicach dzieci już uczęszczających do przedszkoli i oddziałów „0” w szkołach podstawowych w związku z powyższym ciąży obowiązek złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub szkole – w  terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Tożsamy obowiązek mają rodzice dzieci, które w danym roku szkolnym rozpoczynają naukę w  klasie I szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum.

Wzory deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub klasie „0” w  szkole podstawowej oraz zgłoszenia ucznia do klasy I w szkole podstawowej lub gimnazjum w szkole w granicach obwodu szkolnego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia można pobrać w danym przedszkolu lub szkole.

W przypadku dzieci zobowiązanych do rocznego przygotowania przedszkolnego (klasy „0”) – o  ile nie uczęszczają już do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – a także dzieci, których rodzice zdecydowali się na spełnianie obowiązku szkolnego w szkole poza obwodem szkolnym właściwym dla miejsca ich zamieszkania – rekrutacja jest jedynym sposobem dla podjęcia lub kontynuacji nauki w wybranej innej szkole niż szkoła macierzysta (tzw. szkoła obwodowa).

Postępowanie rekrutacyjne nie jest postępowaniem administracyjnym.

W postępowaniu rekrutacyjnym na roku szkolnym 2014/2015 do przedszkoli publicznych (Przedszkola Nr 2 przy ul. Kowaniec i Przedszkola Nr 4 na Os. Bór ) i oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ obowiązują kryteria ustawowe i dodatkowe, ze wskazaniem ich ważności jak poniżej:

Kryteria ustawowe – na I Etapie postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1.

wielodzietność rodziny

20

2.

niepełnosprawność kandydata

20

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

5.

niepełnoprawność rodzeństwa kandydata

20

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Kryteria dodatkowe - na II etapie postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Kryterium dodatkowe

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola/szkoły

20

2.

Kandydat obojga rodziców pracujących zawodowo

10

3.

Miejsce pracy rodziców/ca kandydata w odległości do 1 km od siedziby przedszkola (oddziału przedszkolnego)

10

4.

Siedziba przedszkola (oddziału przedszkolnego wszkole podstawowej) w obwodzie szkolnym właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata

10

5.

Zamieszkanie dziadków kandydata w odległości do 1 km od siedziby przedszkola (oddziału przedszkoln.)

10

6.

Kandydat z rodziny spełniającej kryterium dochodowe*

20

Wzory wniosków o przyjęcie do przedszkola, klasy „0” w szkole podstawowej i klasy I szkole podstawowej i klasie I w gimnazjum – w szkołach poza obwodem szkolnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka wraz z stosownymi wzorami oświadczeń można pobrać w  danym przedszkolu lub szkole.

W ramach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych („0”) w szkołach podstawowych przyjęto kryterium dochodowe. Kryterium to będzie spełnione jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola, oddziału „0” w szkole podstawowej stanowi nie więcej niż 70 % dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28  listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013r.poz.1456 z późn. zm.).

Przez dochód – rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na sadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przez dochód na członka rodziny – rozumie się przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

W chwili obecnej punkty z powyższego tytułu w ramach rekrutacji można uzyskać jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekracza kwoty 377,30 zł. (70 % z kwoty 539 zł).

Poniżej terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 01.03.2014

do 31.03.2014

od 05.06.2014

do 10.06.2014

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 22.04.2014

do godz. 15.00

do 30.06.2014

do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 23.04.2014

do 30.04.2014

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 01.07.2014

do 04.07.2014

do godz. 15.00

do 10.07.2014

do godz. 15.00

Kryteria konieczne dla postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 ustalają rady pedagogiczne w statutach szkół. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do I klas w szkołach podstawowych określa rada pedagogiczna w statucie szkoły a I klas w gimnazjach ustala Kurator Oświaty. Statut szkoły podstawowej określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczenia punktów. Statut gimnazjum określa wymagane dokumenty oraz sposób przeliczenia punktów.

Do końca m-ca lutego br. dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum powinien podać kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacyjne zawarte w statucie. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca w granicach limitów oddziałów i uczniów określonych przez organy prowadzące.

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych – o ile będą wolne miejsca – rozpocznie się w  dniu 3 marca 2014r. Do końca m-ca lutego br. w poszczególnych placówkach oświatowych przyjmowane będą zgłoszenia dzieci do klasy I w szkołach w obwodzie szkolnym właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014r. rekrutacja do gimnazjów dla młodzieży – o ile będą wolne miejsca- rozpocznie się w dniu 3  marca 2014.

Przyjmowanie dokumentów od rodziców – do dnia 20 czerwca 2014r.

W okresie od 23 czerwca do 2 lipca 2014r. przyjmowane będą oryginały świadectw szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

Dalsze szczegółowe informacje w powyższym zakresie można pozyskać w szkołach podstawowych i gimnazjach

Opisane w sposób ogólny zasady przyjęć i rekrutacji nie dotyczą przedszkoli i szkół niepublicznych (prywatnych).

Bardzo proszę – w zależności od rodzaju obowiązku szkolnego i potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego – o szybki, bezpośredni kontakt z dyrektorami wybranych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Naczelnik Wydziału Oświaty

mgr Janusz Stopka

Nowy Targ, dnia 21-02-2014r.

Poprawiony: czwartek, 27 marca 2014 20:46
 
Zapisy do klas 0 i I Drukuj Email
Wpisany przez Dyr. - mgr Ewa Łapsa   
poniedziałek, 27 stycznia 2014 13:10

 

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu ul. Kowaniec 125a

informuje, że zapisy do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I na rok szkolny 2014/2015 odbywają się codziennie

od 03.02.2014 do 14.02.2014r w godz. od 8.00 do 14.00

w sekretariacie szkoły.

Do zapisu rodzic zobowiązany jest zgłosić się osobiście z dowodem osobistym oraz aktem urodzenia dziecka.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. Ustawa o systemie oświaty art.14 pkt 3i 3a oraz ustawa

z dn. 19 marca 2009 r art. 14 b ust.3 i 3a

zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice są obowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

- zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

- informowanie dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 stycznia 2014 13:16
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 45

Losowe zdjęcie

DSC07084.JPG

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości