Regulamin monitoringu szkoły

Regulamin Placu Zabaw

 1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-12 lat.
 3. Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, które ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Zabronione jest stawanie na ruchomych częściach urządzeń.
 7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.

8. Zabrania się w szczególności:

- niszczenia urządzeń zabawowych,

- zaśmiecania terenu,

- rozbijania butelek,

- niszczenia zieleni,

- jazdy na rowerze,

- wprowadzania zwierząt,

- palenia ognisk, oraz używania materiałów pirotechnicznych

9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci prosimy o przestrzeganie w/w zasad.

Telefony alarmowe:

Alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Policja 997

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO – ORLIK 2012  przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest Animator Sportu.
 4. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń

Zasady korzystania z obiektu:

 1. Obiekt jest ogólnodostępny.
 2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 3. Boiska czynne są w godzinach od 8.00 do 20.00 przy czym w godz. od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem przerw w pracy szkoły, kompleks jest wyłącznie dostępny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i innych szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
 4. Osoby korzystające z boisk będą, na podstawie dokumentu tożsamości, wpisywane do rejestru użytkowników przez Animatora Sportu.
 5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.7 a
 6. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ( uczestnik indywidualny) ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego i zgłosić każde zauważone uszkodzenie urządzeń oraz sprzętu sportowego Animatorowi Sportu lub Zarządcy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich z korkami oraz kolcami,

b) wprowadzania do użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolki, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania zajęciach lub w grze,

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

i) wprowadzania zwierząt,

j) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 1. Rozstrzygnięcia dotyczące niezgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje Zarządca lub z jego upoważnienia Animator Sportu, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego lub stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe ,niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boisk,

d) zakazać dalszych wstępów na kompleks.

 1. Zarządca kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 2. Użytkownicy korzystają z boisk na własna odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych( rodzic, opiekun, instruktor, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za która jest odpowiedzialny.
 4. Korzystający z obiektu są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności stosowania się do uwag Zarządcy i animatora Sportu.
 5. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem